Casino - Sesame

Проектиране, 3D Моделиране и Визуализация

Предмет на разработката е цялостна реконструкция на същестуваща сградата, с цел създаване на нова визия, както на екстериора, така и на интериора съобразена с изискванията на клиента.

Възложител: Частен
Местоположение: България, гр. София
Функционален тип: Сграда за обществено ползване
Фаза: Завършен
Година на проектиране: 2013