Casino - Sesame

Проектиране, 3D Моделиране и Визуализация

Предмет на разработката е цялостна реконструкция на същестуваща сградата, с цел създаване на нова визия, както на екстериора, така и на интериора съобразена с изискванията на клиента.

Възложител | Частен
Местоположение | България, гр. София
Функционален тип | Сграда за обществено ползване
Година на проектиране | 2013
Година на реализация | 2014