ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на своята дейност търговско дружество “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност е приложима за Вас, ако сте клиент или потенциален клиент на предоставяните от “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД услуги, служител или кандидат за работа и има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

Администратор на личните данни е търговско дружество “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 201663630, с адрес на управление ул. Хан Пресиян №18 и с адрес за кореспонденция ул. Лерин №33, ет.1, оф.1, ел. поща: info@studiocreative.bg, тел. +359 894 304 318

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

Във връзка с предоставяните от него услуги, “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД обработва лични данни относно следните физически лица:
• Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа
• Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители
• Кандидати за работа

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
• Идентификационни данни: три имена, пол, националност, ЕГН/друг идентификатор, дата и място на раждане, данни по документ за самоличност
• Данни за контакт: адрес, е-mail, телефонен номер
• Данни за здравето
• Данни за образование, професионална квалификация и трудова дейност
• Данни за семейно положение и родствени връзки
• Данни, свързани с присъди и нарушения
• Финансова информация, включително банкови сметки
• Други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Цели на обработване

“СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. Дружеството обработва личните данни за следните цели::
• Предоставяне на проектантски и консултантски услуги в изпълнение на договор;
• Защита на легитимни интереси на дружеството, включително:
- осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на дружеството;
- осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред.
• За изпълнение на нормативни задължения:
- задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
- изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи
- изпълнение на изискванията на трудовото и социално-осигурителното законодателство по отношение на служителите.
• Подбор на служители по трудово правоотношение

В случай, че възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цели, различни от горепосочените, Вие ще бъдете информирани за новите цели и ще Ви бъде предоставена всяка необходима информация, преди по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

Правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:
• Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
• Законови задължения, приложими спрямо дружеството;
• Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
• В някои случаи обработваме лични данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга или информация.

На кого се предават или разкриват личните данни?

Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на:
• НАП, НОИ и други публични органи за целите на договора;
• Компетентни органи, които по силата на нормативен от имат правомощия да изискват от “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
• Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;
• Обработващи лични данни с оглед поддържането на IT системите на дружеството, счетоводни предприятия, СТМ и др. В тези случаи отношенията между дружеството и обработващия лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Ние запазваме Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно и необходимо за изпълнение на целта, за която те са събрани и за да се съобразим с приложимите закони

Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително непрекъснато обучение на служителите и поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Вашите права като субекти на лични данни:

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:
• право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
• право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
• право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
• право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на “СТУДИО КРИЕЙТИВ” ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, дружеството може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни
С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.